Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

1. Co wyceniamy:

• nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki gruntu)
• nieruchomości zabudowane (domy mieszkalne jednorodzinne)
• nieruchomości rolne,
• nieruchomości lokalowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
• nieruchomości komercyjne, przynoszące lub mogące przynosić dochód:, lokale na wynajem, sklepy, galerie handlowe, stacje benzynowe, parkingi, hotele, pensjonaty.
Spytaj się o wycenę projektu: ….@profin.consulting

2. Cel wykonywanych wycen:

• transakcje sprzedaży – Określenie wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz określenie wartości nieruchomości jako progu negocjacji,
• zabezpieczenie kredytu – ustalenie wartości do określenia zdolności kredytowej,
• cele podatkowe, np. dla Urzędu Skarbowego – do spadków i darowizn, w przypadku sporu z US dotyczącego ceny zawartej w akcie notarialnym zakupu nieruchomości,
• cele księgowe – określenie wartości początkowej nieruchomości, aportu itp.
• cele administracyjne, np. dla określenia opłat adiacenckich,
• odszkodowania, np. za wywłaszczenie nieruchomości,
• uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, np. dla Urzędu Miasta,
• dowolny inny cel wynikający z zamówienia i zgodny z przepisami prawa.

3. Jak przebiega proces wyceny nieruchomości:

1. uzgodnienie ze zleceniodawcą celu wyceny nieruchomości;
2. oględziny nieruchomości;
3. analiza otrzymanych dokumentów,
4. wybór metody wyceny, zależnie od celu i ustaleń ze Zleceniodawcą;
5. ustalenie wartości nieruchomości;
6. przekazanie Zleceniodawcy operatu szacunkowego, napisanego w sposób przejrzysty i zrozumiały, zgodny z przepisami prawa.

4. Niezbędne dokumenty w procesie:

Wyceny nieruchomości gruntowej (np. działki):
• Odpis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny
• Wypis z Rejestru Gruntów
• Wyrys z mapy ewidencyjnej

wyceny nieruchomości zabudowanej (np. domu):
• Odpis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny
• Wypis z Rejestru Gruntów
• Wyrys z mapy ewidencyjnej
• Dokumenty związane z obiektem, np: wypis z rejestru budynków, projekt budowlany, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji , decyzja o warunkach zabudowy

Wyceny nieruchomości lokalowej (np. lokalu, mieszkania):
• Odpis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny
• Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego
• Rzut lokalu
• Dane powierzchniowo – kubaturowe
• Zaświadczenie o samodzielności lokalu (jeżeli zostało wydane)
• Decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej
• Inne dokumenty, np. przydział lokalu

Wyceny nieruchomości komercyjnej:
• Odpis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny
• Wypis z Rejestru Gruntów
• Wyrys z mapy ewidencyjnej
• Dane powierzchniowo – kubaturowe
• Rzuty kondygnacji
• Wykaz kosztów utrzymania nieruchomości (roczne)