Wycena majątku trwałego

Wycena majątku trwałego

1. Co wyceniamy:

• Wartości niematerialne i prawne, w tym znaki towarowe i patenty
• Nieruchomości
• Pozostałe środki trwałe przedsiębiorstwa

2. Proces wyceny:

1. Uzgodnienie ze zleceniodawcą celu wyceny;
2. Analiza otrzymanych dokumentów finansowych (sprawozdań finansowych, wykazu środków trwałych, dokumentów związanych ze zgłoszeniem i rejestracją znaku towarowego, prognoz finansowych firmy, dokumentów zawiązanych z nieruchomościami, itp.)
3. Wybór metody wyceny, zależnie od celu i ustaleń ze Zleceniodawcą;
4. Ustalenie wartości;
5. Przekazanie Zleceniodawcy raportu z wyceny, napisanego w sposób przejrzysty i zrozumiały.